گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی


شعله نکش سوسو نزن
بذار خاموشت کنم


این دردو تازه تر نکن
بذار فراموشت کنمنظرات  (۱)

من همیشه برای زخم هایم از خدا نمک خواسته ام ...
پاسخ:
همه زخما ؟!