گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی


حذف شد ....بعدانوشت:

در من آدم برفی ای ست 

که عاشق آفتاب شده 

و این خلاصه ی تمام داستان های عاشقانه است