گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

درد 

آن جا 

که 

عمیق 

است 

به

حاشا 

برسد 
یا ایهاالعزیز... مسنا و اهلنا الضر... و جئنا ببضاعه مزجاه...

نظرات  (۳)

چ شعر تلخی!!
یاصاحب الامر؛
.
وصال ما و شما دیر مُتَّفِق گردد،
که من اسیر نیازم تو صاحب نازی...
.
"اللهم طال الانتظار"

درد آنجا که عمیق است نتوان حاشا کرد.وقتِ فریاد رسد.وقتِ بیداد رسد.و در آن جاست که گوش دگران کر بشود.گفته بودم که تو را...درد آنجا که عمیق است به فریاد رسد...