گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی
          من  پریشان تر از  آنم که تو می پنداری


شده آیا


             ته یک شعر


                                      ترک برداری؟


Celine-Dion-My-Heart-Will-Go-On