گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

نمیدانم چرا هروقت به خودمان فکر میکنم گریه ام میگیرد

من جان

کجای زندگی ام به بغض گره خورده که همیشه با یک تلنگر چشمانم پر از اشک می شود....