گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

 

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

 

#مولانا