گاه نوشت های یک "من"

گاه نوشت های یک "من"
طبقه بندی موضوعی

گمان نکن که پس از حمله چشم هات به سرزمین روحم

     جز اسیری زخمی و دست بسته
 

          که نه پای رفتن دارد و نه جای ماندن

                                    باقی مانده باشد ....